Infolonia: (61) 879 19 13, mobile: 602 526 379 biuro@monitoruj.pl   

 Regulamin sklepu

Facebook - LIVE CZAT
 
 

 

 

                                                               Regulamin sklepu

I.    POSTANOWIENA OGÓLNE

 

 1.  Sklep działa pod adresem www.monitoruj.pl.
 2.  Właścicielem Sklepu jest spółka Monitoruj Sp. z o.o., ul. Bułgarska 9, 60-320 Poznań, Numer KRS      0000551298, NIP 7811908754, REGON 36115912300000. Kontakt z właścicielem sklepu: biuro@monitoruj.pl.
 3.  Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
 4.  Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią  Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 5.  Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.


II.    DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży, który stanowi ich integralną część.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i osoba prawna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.
 3. Sprzedawca – właściciel Sklepu Monitoruj.pl, który dokonuje sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu. 
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta w sklepie Monitoruj.pl.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Konto – zbiór uprawnień i danych danego Klienta w Sklepie prowadzony przez właściciela Sklepu, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie.
 7. Produkty – produkty oferowane przez Sprzedawcę i prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umów Sprzedaży.
 8. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę internetowy serwis transakcyjny Monitoruj.pl, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży z Klientami, których przedmiotem są Produkty.
 9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Klienta.
 10. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

III.    KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1.    Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2.    Możliwość nabycia Produktów posiadają również Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Konta w Sklepie, którzy po dodaniu produktów do Koszyka wybiorą opcję „Zamów bez rejestracji” i uzupełnią dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy. 
 3.    W celu rozpoczęcia Rejestracji Klient podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy.
 4.     Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając opcję: „zaświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Monitoruj Sp. z o.o. oraz akceptuję jego postanowienia” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie danych osobowych, zaznaczając opcję: „wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Monitoruj Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Monitoruj Sp. z o.o. oraz mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów oraz podmiotom realizującym płatności elektroniczne.”
 5.   Po dokonaniu powyższych czynności dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez właściciela Sklepu i prowadzenie Konta Klienta. 
 6.    Dla Klienta tworzone jest Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej. 
 7.   Klient może zmienić swoje dane, podane w procesie Rejestracji. 
 8.   Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta”. Po upływie okresu wypowiedzenia, Konto Klienta zostanie usunięte. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. 


IV.    PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

 1. Przedmiotami transakcji są Produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklepu internetowego www.monitoruj.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
 4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. W przypadku zamówień do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.


V.    ZAMÓWIENIE

 

 1.     Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób: •    przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie, lub •    z wykorzystaniem opcji „Zamów bez rejestracji” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przetrzymywanie danych osobowych.
 2.     Informacja o cechach, cenie i dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
 3.     Zamówienia można składać przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4.     Klient składający zamówienie, nieposiadający Konta w Sklepie Internetowym jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówień.
 5.    Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia może utrudnić, opóźnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. 
 6.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 7.    Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Klientem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia potwierdzenia Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w formularzu elektronicznym Zamówienia. 
 8.     Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania całości zamówienia i dostawę wynosi do 30 dni roboczych.
 9.     Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.
 10.   W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) lub zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 11.     Klient ma prawo anulować lub modyfikować zamówienie do momentu dokonania jego wysyłki przez sklep.
 12.    W przypadku, gdy zamówienie jest opłacone, a Klient z niego zrezygnował kwota przedpłaty zostanie zwrócona we wskazany przez Klienta sposób.


VI.    FORMY PŁATNOŚCI

 

 1.    Płatność za zamówienie jest możliwa: •    Przelewem na wskazany numer konta przed dostawą towaru (przedpłata) w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. Numer konta wskazany jest w potwierdzeniu zamówienia i w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. •    Za pobraniem (przy odbiorze przesyłki u kuriera).
 2.    W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek Monitoruj Sp. z o.o., umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie umowy sprzedaży bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń.


VII.    DOSTAWY PRODUKTÓW

 1.  Dostawy produktów są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.


VIII.    PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 

 1.     Monitoruj Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@monitoruj.pl
 3.    Monitoruj Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

IX.    PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1.    Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 2.   Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 3.    Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług.
 4.  Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi. W tym celu Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług.
 5.   Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać mailowo pod adres biuro@monitoruj.pl.
 6.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 7.    Klient zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: •    naruszał Regulaminu, •    podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, •    dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 8.    W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zostało w doręczone Klientowi w formie wiadomości elektronicznej e-mail i z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia doręczenia oświadczenia Sprzedawcy). 

X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROTY

 

 1.     Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Właścicielowi sklepu stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.    Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3.     Oświadczenie może zostać wysłane na adres e-mail: biuro@monitoruj.pl (wzór oświadczenia).
 4.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5.    Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
 6.          Monitoruj Sp. z o.o. Dział Techniczny, ul. Bułgarska 9, 60-320 Poznań.
 7.     Przesyłki wysyłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.
 8.     Towar przeznaczony do zwrotu, wymiany lub odesłany jako reklamacja powinien być odesłany w opakowaniu zapobiegającym jego zniszczeniu – w miarę możliwości towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (gwarancja, instrukcja obsługi itp.).
 9.     Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 10.    W przypadku reklamacji dotyczącej wady produktu, towar należy odesłać na adres Sklepu (proponujemy skorzystanie z formularza reklamacji).
 11.     Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 12.    W przypadku uznania reklamacji klient otrzymuje nowy towar lub zwrot kwoty transakcji.


XI.    REKLAMACJE

 

 1.     Monitoruj Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: biuro@monitoruj.pl. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 
 3.     Monitoruj Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


XII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1.     Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca.
 2.    Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną przy akceptacji Regulaminu.
 4.     Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5.   Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 6.    Klientowi przysługuje prawo modyfikowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 


XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.   Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2016
 2.     Monitoruj Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku powstania zmian w regulaminie, Klient zostanie o nich powiadomiony przez zamieszczenie stosownej informacji o zmianie regulaminu na stronie internetowej sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 3.     W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Monitoruj Sp. z o.o. dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego Monitoruj.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6.     Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 7.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umowy dotyczącej świadczenia usług i Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Sklepu. 

 

Załączniki

wzór oświadczenia 
pouczenie o odstąpieniu od umowy